img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

ปีงบประมาณ 2560

 

 ตารางอบรมประจำเดือน เมษายน 2560 

 ชื่อโครงการ  สถานที่   วันที่   ดาวน์โหลดหนังสือ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติจริงและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา   18-20 เม.ษ.60  ดาวน์โหลดหนังสือ

การเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  26-28 เม.ย.60  ดาวน์โหลดหนังสือ
 ฝึกปฏิบัติจริง การร่างและเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบที่ถูกต้อง  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสฯ   26-28 เม.ย.60  ดาวน์โหลดหนังสือ
 การจัดทำบัญชี ตามแบบบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย   โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสฯ  26-28 เม.ย.60  ดาวน์โหลดหนังสือ
 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่   โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  28-30 เม.ย.60  ดาวน์โหลดหนังสือ
       
       

 

Visitors: 36,614