img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

ปีงบประมาณ 2560

 

 ตารางอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2560 

     

                                     ชื่อโครงการ                                                                สถานที่                                                                     วันที่                                                    ดาวน์โหลด     
 

เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
รร.ธรรมรินทร์ ธนา  12-14 ส.ค.60     ดาวน์โหลด 
 

กฎหมายปกครอง กรณีศึกษาข้อพิพาทการฟ้องคดีและผลการพิจารณาคดีตัวอย่างสำหรับฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น

 รร.หาดใหญ่พาราไดสฯ จ.สงขลา  18-20 ส.ค.60   ดาวน์โหลด 
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ทบทวนการปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการปรับปรุงตาราง Factor F     รร.หาดใหญ่พาราไดสฯ จ.สงขลา  23-25 ส.ค.60   ดาวน์โหลด 

ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและกลยุทธ์การจัดหาพัสดุที่ถูกต้อง  

 รร.หาดใหญ่พาราไดสฯ จ.สงขลา  23-25 ส.ค.60   ดาวน์โหลด 
 

เทคนิคการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ การตรวจสำนวนการสอบข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ 

 รร.ธรรมรินทร์ ธนา 24-26 ส.ค.60   ดาวน์โหลด 
 

 

     
Visitors: 38,923