img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

เกี่ยวกับเรา

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ โดยมี คณาจารย์ และบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ มากมาย และบทบาทหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมีต่อชุมชน คือ การให้บริการวิชาการ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดแก่ชุมชน คือเกิดความรู้ และนำความรู้นั้นไปพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงเล็งเห็นว่าการอบรมให้ความรู้ต่อชุมชนในด้านต่างๆ นั้นจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเอง และสังคม จึงจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมขึ้นเพื่อให้การดำเนินการบริการวิชาการการฝึกอบรมต่างๆ เป็นไปโดยเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   โดยจัดทำหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการ ให้ความรู้สู่ชุมชนอันจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป  

         

Visitors: 41,990