img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

สรุปผลการอบรม

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

หลักสูตรที่ดำเนินการจัดฝึกอบรม

   รุ่น   

วันที่จัดอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบบรม

เทคนิคการประมาณราคากลางก่อสร้างถนน (ภาคปฏิบัติ)

 

๑๓-๑๕ พ.ย. ๕๗

๑๗ คน

๑๘-๑๙ ธ.ค. ๕๗

๑๗ คน

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง และเทคนิคการประมาณราคา

งานก่อสร้างอาคารของทางราชการ

๒๘-๒๙ พ.ย. ๕๗

๑๗ คน

ระเบียบกฎหมายในการประชุมสภาและเทคนิคการบริหารงบประมาณ

สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น

๒๐-๒๑ ธ.ค. ๕๗

๔๐ คน

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และการเขียนรายงาน

การประชุมอย่างมืออาชีพ

๑๕-๑๖ ม.ค. ๕๘

๓๒ คน

การบริการที่ดี (Service Mind) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

๑๙-๒๐ ม.ค. ๕๘

๖๒ คน

วิธีการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพัสดุมือใหม่

๒๙-๓๐ ม.ค. ๕๘

๓๒ คน

เทคนิคการบริหารงบประมาณ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น

๔-๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ คน

๒๙ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๘

๔๗ คน

กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการทุจริตกับการตรวจสอบทุจริต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

๒๒-๒๔ มี.ค. ๕๘

๒๒ คน

วิธีการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีงบประมาณ และการเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๕-๒๗ มี.ค. ๕๘

๑๔๖ คน

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและ

การประเมินภายนอกของ สมศ.

๓-๕ มิ.ย. ๕๘

๒๗ คน

เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

๑๕-๑๗ มิ.ย. ๕๘

๑๖ คน

การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และวิธีการ

บันทึกบัญชี สำหรับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

 

๑๕-๑๗ มิ. ย. ๕๘

 

๑๙ – ๒๑ ส.ค. ๕๘

๓๓ คน

 

๑๐๔ คน

เครือข่ายเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๑๙-๒๑ พ.ค. ๕๘

๑๕-๑๗ มิ. ย. ๕๘

๑๙ – ๒๑ ส.ค. ๕๘

๕๖ คน

๒๕ คน

๓๔ คน

รวมปัญหาและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินและถูกตรวจสอบ

จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกองตรวจสอบระบบการเงินและ

บัญชีท้องถิ่น

 

๒๑ – ๒๓ ก.ค. ๕๘

๒๗ คน

การเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๒๒ – ๒๔ ก.ค. ๕๘

๗๗ คน

การพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ

๒๒ – ๒๔ ก.ค. ๕๘

๒๗ – ๒๙ ก.ย. ๕๘

๒๓ คน

๓๓ คน

แนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและการออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

๒๒ – ๒๔ ก.ค. ๕๘

๒๖ คน

การบูรณาการแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๕๘

๒๔ คน

เทคนิคประชุมสภา บุคลิกภาพและการสื่อสารสมัยใหม่ สำหรับสมาชิก

สภาท้องถิ่น

๑๙ – ๒๑ ส.ค. ๕๘

๑๐ – ๑๒ ก.ย. ๕๘

๒๘ คน

๑๒๓ คน

แนวโน้มการบริหารงานบุคคลและระบบสวัสดิการของข้าราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับใหม่

๗ – ๙ ก.ย. ๕๘

๓๓๑ คน

การลดความเสี่ยงจากกฎหมายควบคุมอาคาร และหลักเกณฑ์การคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐ – ๑๒ ก.ย. ๕๘

๓๕ คน

 รวม ๒๑ หลักสูตร

 

 รวม

๑,๔๘๑ คน 

 

Visitors: 41,990