img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

เงินตกเบิก

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนหมื่นล้านตกเบิกให้งวด 25 มิ.ย. ข้าราชการ 2 ล้านคน คลังพร้อมหมื่นล.ตกเบิกขรก.

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจาก พ.ร.บ.การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม กรมบัญชีกลางพร้อมที่จะโอนเงินส่วนที่ปรับขึ้นไปให้ส่วนราชการในรอบการจ่ายเงินเดือนของเดือนมิถุนายน ที่จะจ่ายทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน เนื่องจากรอบเดือนพฤษภาคมโอนเข้าบัญชีของหน่วยราชการไปตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมไปแล้ว โดยส่วนราชการต่างๆ ต้องจัดทำเงินเดือนของข้าราชการแต่ละคนในหน่วยงานบางหน่วยมี 200 คน อาจเร็วหน่อย แต่บางหน่วยมี 2,000-3,000 คน ต้องใช้เวลา

ประเมินว่าจะมีหน่วยราชการประมาณ 80% สามารถส่งเรื่องมายังกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ซึ่งกรมพร้อมจ่ายให้ทันทีในงวดวันที่ 25 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยจ่ายทั้งเงินเดือนใหม่ของเดือนมิถุนายนพร้อมกับเงินตกเบิกอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557-พฤษภาคม 2558

"กรมบัญชีกลางมีความพร้อมทั้งเรื่องเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ที่จะนำมาจ่ายตกเบิกให้ข้าราชการ รวมถึงมีความพร้อมในเรื่องระบบไอที และเรื่องคน เพราะมีการซักซ้อมเรื่องนี้มาแล้ว ถ้าหน่วยงานส่งเรื่องเข้ามาพร้อมๆ กันจำนวนมากจะให้ข้าราชการของกรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเวลาทำงาน เพื่อจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการทันงวดเดือนมิถุนายนนี้" นายมนัสกล่าว

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 26 พ.ค. 2558 (กรอบบ่าย)

Visitors: 41,990