img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

9 มิถุนายนนี้ กรม สถ.แจ้งเชิญชวนข้าราชการ-พนักงาน อปท. พร้อมใจแต่งกายเสื้อเหลือง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่าในปี 2559 เป็นปีมหามงคล คือวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 และวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้คนในชาติได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเรียนว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมใจกันแต่งกาย "เสื้อโทนสีเหลือง" ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
Visitors: 41,990