img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

วิชาที่ออกข้อสอบท้องถิ่น กฏหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก. ทุกตำแหน่ง(พรบ พรฎ ระเบียบฯ)

วิชาที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น กฏหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก. สำหรับสอบทุกตำแหน่ง ประจำปี 2556 - 2557

หลักสูตรการสอบ
การสอบภาค ก (100 คะแนน)

เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย ประกอบด้วย
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (25 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

2. วิชาภาษาไทย (25 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล กฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฏหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบงานสารบรรณ

กฏหมายที่ใช้สอบทุกตำแหน่งในภาค ก.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การสอบภาค ข (100 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดในตำแหน่งที่ตนเองสมัครได้ในระเบียบการหัวข้อ "หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน"

Visitors: 38,923