img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

ปลัดปรีชา เผย "เดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้" จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น

ปลัดปรีชา เผย "เดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้" จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แพร่  ในฐานะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยว่า การสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 84 ตำแหน่ง 14,653 อัตรา แบ่งเป็นประเภทวิชาการ 58 ตำแหน่ง 6,350 อัตรา และประเภททั่วไป 27 ตำแหน่ง 8,303 อัตรา คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประชุมเตรียมพร้อมการสอบแข่งขัน เมื่อวันที่ 25 มค 2560 เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิจารณาหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าไปรับราชการ 

รวมทั้งสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินการในส่วนความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบว่า ได้จัดทำข้อตกลง (TOR) เพื่อจะใช้จ้างสถาบันการศึกษามาดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 71 แห่ง มาเสนอค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 กพ 2560 

เมื่อได้สถาบันการศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งสาม ก (ก.จ,ก.ท,และ ก.อบต)พิจารณาเห็นชอบ ประมาณปลายเดือน กพ 2560 ภายในเดือน มีค-พค 2560 จะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน การรับสมัครสอบ การสอบแข่งขัน และประกาศผลการสอบแข่งขัน จึงขอรายงานให้ทราบความเคลื่อนไหวโดยทั่วกันครับ

Visitors: 41,990