img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

สอบก.พ.กับสอบท้องถิ่น ต่างกันอย่างไร

Q : การสอบของ ก.พ. กับการสอบของท้องถิ่น อันเดียวกันใช่ไหม ?

A : ขออธิบายดังนี้ 
การสอบของ ก.พ. หรือเรียกเต็มๆว่า "คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน" 
ซึ่งแต่ละปีจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยที่ผ่านมาจะมีการสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ซึ่งโดยปกติแล้ว การสอบภาค ก นั้น ก.พ. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง เมื่อผู้ที่สามารถสอบผ่านในภาค ก จะมี "ใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ."
จากนั้นผู้ที่มีใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. จะสามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ (การสอบภาค ข และ ค) ตามที่กระทรวง/กรม เปิดรับสมัครได้ * ทั้งนี้ใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ไม่สามารถนำมาใช้ในการสมัครสอบเข้ารับราชการของท้องถิ่น

ส่วนการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) นั้น 
ก็แบ่งออกเป็นการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค โดยจะมีอยู่ด้วยกัน 2 กรณี ดังนี้ ในกรณีอบจ./เทศบาล/อบต.เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้อบจ./เทศบาล/อบต.เป็นเจ้าของบัญชี หมายถึง เทศบาลอื่นๆ หรือ อบต.อื่นๆ ไม่สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและใช้บัญชีจะใช้ได้เฉพาะหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น และในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งได้ สำหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกำหนด
โดยทั้ง 2 กรณีข้างต้น ทุกคนที่สมัครสอบจะเข้าสอบในภาค ก ทุกคน (ทุกสนาม)

ความแตกต่างของเนื้อหาการสอบภาค ก
ภาค ก ของ ก.พ. จะสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผล ความรู้ทางภาษาไทย - คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ภาค ก ของ ท้องถิ่น จะสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผล ความรู้ทางภาษาไทย - คณิตศาสตร์ และส่วนที่แตกต่างจาก ก.พ. คือ การสอบความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนอยู่ที่ 50 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม

Visitors: 41,990