img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

26-28 เม.ย.60 การเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น

Visitors: 41,990