img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

19-21 พ.ค.60 การเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและเทคนิคประชุมสภา

Visitors: 38,923