img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

19-21 พ.ค.60 เทคนิคและวิธีการจัดทำตัวชี้วัด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

Visitors: 41,803