img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } แต่หากเว็บของเราไม่มี Base css ก็ให้แปะ โคดตามด้านล่างนี้ลงไปทุกหน้าในเว็บ

30-2 ก.ค. 60 การเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น

Visitors: 38,923